REGULAMIN

REGULAMIN UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG PRZEZ ATLANTIS FITNESS

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu Art.385 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron, „Usługodawcy” Atlantis Fitness (zwanego dalej „Klubem”) i „Usługobiorcy” - osoby, która zawarła umowę o świadczenie usług (zwanej dalej „Klient” lub „Członek Klubu”).

2. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać Członkiem Klubu za pisemna zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

3. Podstawą członkostwa jest umowa zawarta na czas określony, na okres : 1 miesiąca, 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Atlantis Fitness jest karta Klubowa (zwana dalej „Kartą”). Podstawą korzystania z usług Klubu jest okazanie Karty w recepcji Klubu.

5. Karta nie może być odstąpiona innym osobom. Uprawnienia płynące z posiadania Kart mają charakter imienny, nie mogą być przenoszone na inne osoby.

6. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji Klubu. Wydanie nowej Karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami wyrobienia nowej Karty. Opłata ta wynosi 20,00 zł.

7. Karta umożliwia wejście  1 raz dziennie w ciągu godzin otwarcia klubu.

8. Karta uprawnia do korzystania z następujących usług podstawowych : siłownia, studio cardio, sauna sucha.

9. Do usług dodatkowych, za które płatność dokonywana jest według cennika z dni ich wykonania, należy trening indywidualny.

10. Opłata za korzystanie z usług Klubu jest uiszczana „z góry”, przed wydaniem Karty klubowej. Opłata nie podlega zwrotowi, ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Atlantis Fitness.

11. Opłata uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie odpowiadającym rodzajowi karnetu, jaki posiada Członek Klubu. Wysokość opłat jest oreślona przez kierownictwo Atlantis Fitness, podawana do wiadomości poprzez ich wywieszenie w recepcji Klubu oraz uwzględniona w umowie.

12. Usługobiorca oświadcza, że jego stan zdrowia jest dobry, zapewnia, że nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo, uniemożliwiające wykonywanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń Usługodawcy. Członek Klubu korzysta z usług Atlantis Fitness na własną odpowiedzialność, nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, w związku z korzystaniem z usług Klubu.

13. W pomieszczeniach klubowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia do Klubu alkoholu, narkotyków i środków odurzających, przychodzenie w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

14. Członkowie Klubu są zobowiązani do nienaruszania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Członkom Klubu możliwości korzystania z usług Atlantis, w tym nie wnoszenie i nie korzystanie z telefonu komórkowego na sali ćwiczeń. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób wskazany przez pracownika Klubu lub wynikający ze stosowanych instrukcji lub informacji.

15. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie obiektu. W stosunku do osób rażąco i uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, Atlantis Fitness może odstąpić od zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrócenia jakiejkolwiek części uiszczonych opłat, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu.

16. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy wpisu w poczet Członków Klubu, a co za tym idzie, do nie zawarcia umowy bez podanych przyczyn.

17. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Klubu oraz (jeżeli zmiany następują na niekorzyść Członka Klubu) poprzez zawiadomienie przesłane listownie. W terminie 14 dni od daty otrzymania listownego zawiadomienia o zmianie Regulaminu, Członek Klubu ma prawo rozwiązać umowę członkowską poprzez skierowanie pisemnego oświadczenia w tej sprawie do kierownictwa Atlantis Fitness.

18. Umowa zostaje przedłożona na kolejny okres w przypadku uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty za świadczenie usług według cennika obowiązującego w dniu wpłaty.

19. Członek Klubu zobowiązany jest :

a) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce,

b) w pomieszczeniach Klubu, przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń, nosić ubiór i obuwie sportowe zmienne,

c) w przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń w siłowni lub studio cardio wskutek kompletu Członków Klubu w tych pomieszczeniach, osoba zamierzająca podjąć ćwiczenia zobowiązana jest do oczekiwania na zwolnienie miejsca.

20. Klub zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia Klubu.

21. W zakresie nie uregulowanym Umową i niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.